Polska Akademia Umiejętności
 
  Dla autorów
Bieżący numer
    Dla Autorów:

Prace publikowane są w języku angielskim. Autorzy piszący tekst pierwotny publikacji w języku polskim proszeni są ponadto o przesłanie tej wersji językowej, co jest związane z procedurami recenzyjnymi.
Do oceny pracy powołuje się dwóch Recenzentów (najczęœciej jeden z afiliacją polską, drugi z zagraniczną). Autorzy nie znają tożsamoœci Recenzentów. Recenzenci dokonuję recenzji na przesłanym im formularzu.
Artykuł zostaje opublikowany w Geoinformatica Polonica po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji. W przypadku jednej recenzji pozytywnej, a drugiej negatywnej, decydująca jest opinia trzeciego Recenzenta, dodatkowo powołanego do oceny pracy.
Autorzy przesyłają ostateczną wersję pracy po uwzględnieniu uwag Recenzentów oraz Oœwiadczenia o tym, że praca nie była do tej pory nigdzie publikowana.
Po dokonaniu korekty wydawniczej i językowej Autorzy otrzymują tekst pracy do ostatecznej korekty autorskiej.

Nazwiska Recenzentów publikowane są corocznie na stronie internetowej Czasopisma.

Artykuły prosimy przesyłać na adres mailowy: maciasze@agh.edu.pl

To the Authors:

The papers are published in English. The Authors writing the original text in Polish are kindly requested to send the Polish version the paper, too. This is connected with the peer reviewing procedures.
To peer review the paper two Reviewers are appointed (usually one with the Polish and the other with other affiliation). The Authors do not know the Reviewers'. The peer review shall be written on the form they receive.
The article shall be published in Geoinformatica Polonica after two positive peer reviews. In case of one positive and the other negative review yet another Reviewer shall be appointed and this review shall be conclusive.
The Authors shall send the final version of the paper after making corrections considering the suggestions of the Reviewers and signing the Statement that he paper has never been published before.
After the final editing (technical and language aspects) the Authors shall receive the text of their paper for final authors' revision.

The names of Peer Reviewers shall be published every year on the website of Geoinformatica Polonica.

Please send your articles to the e-mail: maciasze@agh.edu.pl

Wskazówki dla autorów prac...

Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Tożsamość autorów prac nie jest znana recenzentom podobnie jak tożsamość recenzentów autorom.
By uniknąć konfliktu interesów pomiędzy autorem a recenzentem, redakcja dąży do unikania sytuacji w których taki konflikt może nastąpić tj:
  a) występują bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) występują relacje podległości zawodowej,
  c) ma miejsce bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
Nazwiska recenzentów współpracujących z czasopismem są umieszczone na stronie internetowej czasopisma. Gdy wymaga tego tematyka artykułu do recenzji może zostać powołany specjalista spoza listy.

Redakcja czasopisma walczy aktywnie ze zjawiskiem ghostwritingu. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w pliku: ghostwriting.pdf.

Artykuły są publikowane w języku angielskim. Publikacje przygotowane w języku angielskim będą ukazywały się w pierwszej kolejności. Artukuły dostarczone do druku w języku polskim będą, z udziałem autora, przetłumaczone na język angielski. Redakcja oferuje pośrednictwo w tłumaczeniach.

Kompletny materiał przeznaczony do druku o objetości nie wiekszej niż 2 arkusze powinien zawierać:

 • tekst zasadniczy w języku angielskim,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • tabele i rysunki z podpisami w języku polskim i angielskim,
 • krótkie abstrakty (do 15 wierszy) i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,
 • obszerniejsze streszczenie (do 45 wierszy) w języku polskim i angielskim.
 • Płytę CD z przygotowanym artykułem należy przekazać do Redakcji wraz z jednym kompletnym wydrukiem na papierze formatu A4.
  Liczba wierszy i znaków w jednym wierszu jest dowolna. Należy tylko zachować jednowierszowe odstępy między poszczególnymi akapitami.

  Tekst powinien być zapisany w jednym z następujących formatów:

 • ASCII 8 - prosimy o podanie standardu polskich liter (np. centralno-europejskie, Latin 2, Mazowia),
 • WORD FOR WINDOWS.
 • Na marginesie nadesłanego wydruku prosimy zaznaczyć miejsca wstawienia rysunków i tabel.

  Tytuły i podtytuły należy oddzielić od tekstu światłem górnym i dolnym oraz określić stopień tytułu (I rzędu, II, III... Rozdział zasadniczy - I rz., podrozdział - II rz., tytuł podrzedny - III rz. itd.) na wydruku.

  Tabele należy umieścić w osobnym pliku. Na wydruku każda tabela powinna być opisana nazwiskiem Autora i numerem tabeli.

  Wszelkie symbole we wzorach i powołaniach na nie w tekście należy pisać pismem prostym. Ważne jest, by 0 (zero) wpisane było przez klawisz cyfrowy, w celu odróżnienia go od litery O (o).

  Powołania w tekście na rysunki, tabele, wzory, rozdziały i podrozdziały - zgodnie z numeracją. W powołaniach na literaturę podajemy w nawiasie okrągłym nazwisko autora i rok wydania, np. (Rysiowa 1969) - jeden autor, (Nowakowski, Kapinos 1992) - dwóch autorów, (Kluz i in. 1972) - więcej niż trzech autorów, a w przypadku prac zbiorowych - tytuł (początek tytułu) i rok wydania (Poradnik... 1971).

  Rysunki powinny być dostarczone:

 • na papierze lub kalce (z podanym nazwiskiem autora i numerem rysunku),
 • na płycie CD w jednym z podanych niżej formatów:
 • *.TIF - format zapisu mapy bitowej wykorzystywany przez wiekszość programów obsługujących skanery,
 • *.IMG - pliki tworzone przez programy pracujące w środowisku GEM,
 • *.PLT - rysunki eksportowane z programów typu CAD,
 • *.CGM - format zapisu grafiki wykorzystywany m. in. przez takie programy, jak: HARVARD PACKARD GRAPHICS, APPLAUSE,
 • *.PCX,
 • *.CDR z programu Corel DRAW.

 • Możliwa jest po uzgodnieniu edycja rysunków kolorowych.

  Literatura powinna być umieszczona na końcu pracy z oznaczeniem "BIBLIOGRAFIA".

  W trakcie wpisywania tekstu należy przestrzegać nastepujących zasad:

 • nie konczyć poszczególnych wierszy klawiszem ENTER,
 • nie stosować wcięć akapitowych za pomocą tabulatora czy spacji,
 • poszczególne akapity rozdzielać wstawiając jedną pustą linię,
 • nie dzielić ręcznie wyrazów,
 • nie justować poszczególnych linii akapitu za pomocą klawisza spacji,
 • nie rozspacjowywać wyrazów (np. t y t u ł),
 • nie podkreślać wyrazów, zdań (np. podkreślony).

 •  
   
  Projekt i wykonanie: Justyna Bała